Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN
a. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn uitsluitend onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Afwijkingen kunnen slechts schriftelijk met ons overeengekomen worden.

b. Onder “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)per¬soon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectie¬velijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemach¬tigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

c. Onder “bewerken” wordt verstaan; het schaven, schuren, frezen, zagen, drogen en/of op andere wijze bewerken van hout.

d. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voorzo¬ver niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins bedongen is.

2. AANBIEDINGEN
a. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

b. Acceptatie van een order, of een gedeelte daarvan, is aan ons voorbehouden, ongeacht de status van een door ons gedane aanbieding. In geval wij besluiten een order niet te accepteren maken wij dat zo spoedig mogelijk kenbaar.

c. Wij behouden ons het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

d. De door Groninger Fijnhouthandel Dikhout verstrekte of vervaardigde tekeningen, berekeningen, gereedschappen etc. blijven hun eigendom. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Groninger Fijnhouthandel Dikhout mogen deze niet vermenigvuldigd, noch aan derden overhandigd worden. Indien de wederpartij deze verplichting niet nakomt is er sprake van een toerekenbare tekortkoming op grond waarvan schadevergoeding verschuldigd is.

3.   OVEREENKOMST
a. Een overeenkomst met Groninger Fijnhouthandel Dikhout komt tot stand op het moment dat Groninger Fijnhouthandel Dikhout een opdracht heeft aanvaard dan wel mondeling, schriftelijk ofwel telefonisch hebben bevestigd. De opdrachtbeves¬tiging, welke op schriftelijke wijze plaatsvindt bij opdrachten boven de € 1.000,00,  wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.

b. De bevoegdheid tot het sluiten van bindende overeenkomsten is uitsluitend voorbehouden aan onze directie. Door anderen dan de directie afgesloten overeenkomsten zijn slechts bindend indien zij door onze directie worden bevestigd.  

c. Na de totstandkoming van de overeenkomst worden aanvullende afspraken geacht deel uit te maken van de overeenkomst.

d. Voor transacties waarvoor geen opdrachtbe¬vestiging is verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 14 werkdagen na factuurdatum.

e. Elke overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voor¬waarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. De beoordeling daarvan ligt aan ons. Wij zijn gerechtigd zekerheid van de wederpartij te eisen zodat zowel aan de geldelijke als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden ongeacht de stand van zaken in de uitvoering van de overeenkomst.

f. Voor een correcte uitvoering van de overeenkomst staat het ons vrij, indien wij dit noodzakelijk vinden, een derde in te schakelen. De kosten hiervan worden aan de wederpartij doorberekend.

g. De wederpartij heeft ter zake van het correct uitvoeren van de overeenkomst een informatieplicht. Bij onvolledige informatie zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke onjuistheden in de uitvoering.

4. PRIJZEN
a. Onze prijzen zijn vermeld in Euro’s, exclusief BTW en alle andere van overheidswege opgelegde heffingen. Goederen worden geleverd af ons bedrijf of een andere door ons aangewezen locatie. Kosten voor transport, in- uitlading, verpakkingen en verzekering komen voor rekening wederpartij.

b. Verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren worden doorberekend in de orderprijs; een en ander met inachtne¬ming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften. Reeds bekende toekomstige prijsverhogingen moeten bij de orderbevesti¬ging worden vermeld.

5. ANNULERING
Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren wordt 
10% van de orderprijs (incl. B.T.W.) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons 
recht op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst.

6. LEVERING
a. De levertijd, alsmede de tijd waarbinnen de uitvoering van het werk wordt verricht worden naar beste kunnen door ons bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

b. De opgegeven leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan na ontvangst van de overeengekomen vooruitbetalingen en alle door de wederpartij te verstrekken gegevens en bescheiden.

c. Overschrijding van ons door de bij benadering vastgelegde levertijd dan wel het tijdstip waarop de werkzaamheden zullen aanvangen, geven de wederpartij geen aanspraak op vergoeding van schade, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. De beoordeling daarvan ligt bij ons. Bij excessieve overschrijding van de levertijd zullen wij in overleg met de wederpartij treden. Overschrijding van netto te bewerken bestekken ten gevolge van zaag-, schaaf- en afkortverliezen zijn voor rekening van de wederpartij.

d. Wederpartij wordt geacht zelf zijn bestek uit te zoeken. Indien Groninger Fijnhouthandel Dikhout het bestek voor wederpartij uitzoekt, dan wel op verzoek van wederpartij of door noodzaak, dient wederpartij direct na levering het bestek te controleren met betrekking tot de kwaliteit. Reclames ten aanzien van het bestek dienen binnen 24 uur telefonisch aan Groninger Fijnhouthandel Dikhout te zijn ingediend, nadien vervalt enig verhaal.

e. Het bestek wordt als opgeleverd beschouwd wanneer de wederpartij, ongeacht de manier waarop, kennis heeft kunnen nemen van het bestek en dat het bestek goedgekeurd heeft. Goedkeuring wordt geacht gegeven te zijn indien binnen 24 uur nadat wederpartij van levering kennis heeft kunnen nemen het heeft nagelaten te reageren, dan wel het bestek niet gecontroleerd heeft. Ingebruikname van het bestek houdt eveneens goedkeuring van de levering in.

f. Kosten welke veroorzaakt zijn buiten onze schuld en die een wijziging in de werkzaamheden en/of te leveren bestek teweegbrengen kunnen wij in rekening brengen bij de wederpartij. Ook het van kracht worden van overheidsvoorschriften, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aan ons niet bekend waren en/of konden zijn, kunnen voor meerkosten zorgen, welke voor rekening van de wederpartij komen.

g. Het vaststellen van het eindvochtpercentage geschiedt volgens de geldige KVH.

7. UITVOERING VAN HET WERK
a. De wederpartij dient bij de aanvang van het werk zorg te dragen voor de eventuele vergunningen, ontheffingen of andere overheidsbeschikkingen die voor de uitvoering van het werk noodzakelijk zijn.

b. Indien Groninger Fijnhouthandel Dikhout op locatie werkzaamheden dient uit te voeren, dient er voldoende gelegenheid te zijn voor de opslag van bouwmaterialen, machines en werktuigen.

8. OVERMACHT.
a. Onder overmacht wordt verstaan: elke van beide partijen onafhankelijke en/of onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

b. Wij hebben het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien de overmacht van tijdelijke aard is. Zodra de overmachtsituatie opgegeven is zullen wij de uitvoering aanvangen dan wel voortzetten.

c.In geval van een blijvende overmachtsituatie, de beoordeling daarvan ligt bij ons, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst. Het gedeelte van de prestatie die voor de overmachtsituatie reeds gerealiseerd was wordt uiteraard gefactureerd.

d. Partijen informeren elkaar direct als een van beide meent in overmacht te verkeren. 

9. AANSPRAKELIJKHEID
a. Iedere aansprakelijkheid is uitgesloten, tenzij de Wet anders heeft bepaald. 

b. Indien wij aansprakelijk zijn zal het totaal verschuldigde bedrag ten aanzien van die aansprakelijkheid nimmer hoger zijn dan het bedrag van de order.

c. Groninger Fijnhouthandel Dikhout is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van weersomstandigheden, en voor beschadiging en/of waardevermindering van de te bewerken zaken, behoudens grove schuld of grote nalatigheid van ons. 

d. Groninger Fijnhouthandel Dikhout is niet aansprakelijk voor kosten, schade of interessen die ontstaan zijn als direct of indirect gevolg van schending van octrooien, licenties, andere industriële intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege c.q. namens ons verstrekte gegevens of daden en nalatigheden van toeleveranciers van ons, hun ondergeschikten danwel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

e. Indien Groninger Fijnhouthandel Dikhout het bestek voor opdrachtgever selecteert, is elke aansprakelijkheid voor gebreken in het bestek uitgesloten, tenzij wederpartij nadrukkelijk en schriftelijk een selectie- of kwaliteitscriterium heeft verstrekt.

f. De uitsluiting dan wel beperking van de aansprakelijkheid geldt onverschillig of de schade is veroorzaakt door ondergeschikten van ons c.q. niet ondergeschikten die in opdracht van ons werkzaamheden ter uitoefening van ons bedrijf hebben verricht.

g. Aansprakelijkheid wordt na 30 dagen na de oplevering van het werk en/of bestek niet meer geaccepteerd. 

h. In die gevallen dat wij op verzoek van de wederpartij een derde ter uitvoering van bepaalde werkzaamheden aanbevelen aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele uit die rechtsverhouding voortvloeiende schade.

10. RECLAME
a. Reclames ten aanzien van de levering van de betreffende prestatie en/of bestek dienen binnen 24uur telefonisch bij Groninger Fijnhouthandel Dikhout te zijn gemeld,. Daarbij is het voor het in behandeling nemen van de reclame noodzakelijk dat de aard van de reclame uitvoerig wordt toegelicht, indien Groninger Fijnhouthandel Dikhout verzoekt de reclame schriftelijk toe te lichten is opdrachtgever gehouden dit te doen. Beoordeling van de gegrondheid van de reclame ligt uitsluitend aan Groninger Fijnhouthandel Dikhout.

b. Reclames ten aanzien van facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend, echter binnen 8 dagen na factuurdatum.

c. Gegrondheid van de reclame kan slechts leiden tot alsnog de overeengekomen prestatie en/of bestek te leveren. Nimmer kan meer geleverd worden dan is overeengekomen.

d. Het indienen van een reclame kan nimmer de betalingsverplichting opschorten. Indien de reclame gegrond wordt bevonden kan de betalingsverplichting slechts opgeschort voor zover deze betrekking heeft op de reclame.

e. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze uitdrukkelijk voorafgaande verleende toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.

11. GARANTIE
a. Garantie wordt op de door Groninger Fijnhouthandel Dikhout vervaardigde constructies verleend voor een nader overeen te komen termijn. 

b. De eigendom van door garantie vervangen onderdelen komt toe aan Groninger Fijnhouthandel Dikhout.

c. Indien de wederpartij niet aan de overeengekomen verplichtingen voldoet wordt door ons geen garantie verleend, totdat het moment de wederpartij aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD
a. Zolang de wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet is nagekomen blijven de door ons geleverde materialen en werkzaamheden ons eigendom, dit is met inbegrip van de eventueel verschuldigde rente en kosten. Ingeval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de onderneming van de wederpartij of overlijden indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder nadere ingebrekestelling of  rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven gedeelte van het geleverde terug te vorderen. Elke reeds ontstane vordering is direct opeisbaar. In geval van en wordt ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet gelaten.   

b. Wij verkrijgen op het moment van het ontstaan van de vordering het bezitloos pandrecht op alle goederen waarin onze materialen zijn verwerkt of waar onze materialen deel van uitmaken. De door de wederpartij onderhandse opdrachtbevestiging geldt als de benodigde onderhandse akte.

13. BETALING
a. Betaling dient contant bij levering van het werk en/of bestek te geschieden of op een door ons  aangewezen bank- girorekeningnummer binnen 14 dagen na factuurdatum, waarbij de valutadatum datum bepalend is als dag van betaling, tenzij schriftelijk anders  overeengekomen is.

b. Door de wederpartij verrichte betalingen gelden in de eerste plaats tot voldoening van verschuldigde rente en gemaakte kosten tot voldoening van de verschuldigde factuur. Na  voldoening van die kosten zullen betalingen worden afgeboekt op de verschuldigde  factuur. 

c. Ingeval de wederpartij in staat van faillissement wordt  verklaard, tot boedelafstand       
overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd, komt te overlijden, onder  curatele wordt gesteld of wordt ontbonden, enige uit kracht der Wet of van deze voorwaarden op haar rustende verplichting niet nakomt, nalaat een factuurbedrag of  een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande            vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf,

hebben wij het recht, op grond van een hierboven aangehaalde gebeurtenis, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door wederpartij op grond van de ons verleende diensten, terstond en zonder nadere ingebrekestelling  nodig is en zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van  kosten, schaden en interesten. 

d. Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf factuurdatum rente van 1% per maand (of een gedeelte daarvan) verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast komen alle gemaakte en te maken buitengerechtelijke incassokosten en gerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van het verschuldigde factuurbedrag met inbegrip van voornoemde rente door wederpartij verschuldigde bedrag.

14. TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze handelingen, waaronder aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoeringen is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15. GESCHILLEN
Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop onderhavige 
voorwaarden van toepassing zijn (geheel of ten dele) of nadere overeenkomsten van welke zodanige overeenkomsten een uitvloeisel zijn, worden beslecht door de Nederlandse burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats gelegen is, tenzij de kantonrechter bevoegd is. 

 

× Hoe kan ik je helpen?