DIKHOUT FIJNHOUTHANDEL

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen DIKHOUT Fijnhouthandel (hierna te noemen: “DIKHOUT”) en de opdrachtgever zijn deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Afwijkingen van deze algemene leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

2. Aanbiedingen en opdrachten
Alle aanbiedingen en offertes van DIKHOUT zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Opdrachten worden door DIKHOUT slechts aanvaard na schriftelijke bevestiging of door uitvoering van de opdracht.

3. Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4. Levertijd
De opgegeven levertijden zijn streef- en richttijden en gelden niet als fatale termijn. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

5. Levering
Levering vindt plaats op de plaats en op de datum die zijn overeengekomen tussen partijen. DIKHOUT is gerechtigd de levering in gedeelten uit te voeren.

6. Retourrecht
Retourrecht is alleen van toepassing op voorraadproducten die onbeschadigd en in de oorspronkelijke verpakking aan DIKHOUT worden geretourneerd.

7. Klachten
De opdrachtgever is verplicht de geleverde producten bij aflevering te inspecteren op eventuele gebreken, afwijkingen en onjuistheden. Klachten over de geleverde producten moeten binnen 14 dagen na aflevering bij DIKHOUT schriftelijk worden gemeld.

8. Garantie
DIKHOUT garandeert dat de geleverde producten vrij zijn van gebreken in materialen en vervaardiging en conform zijn aan de opdracht. De garantieperiode is 12 maanden na aflevering.

9. Aansprakelijkheid
DIKHOUT is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade, waaronder bedrijfsschade, winstderving of andere financiƫle schade.

10. Betaling
Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden, tenzij anders is overeengekomen tussen partijen. Bij niet tijdige betaling is DIKHOUT gerechtigd rente in rekening te brengen van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

11. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde producten blijven eigendom van DIKHOUT totdat de opdrachtgever al hetgeen hij uit hoofde van de overeenkomst aan DIKHOUT verschuldigd is, heeft voldaan.

12. Intellectueel eigendom
De opdrachtgever vrijwaart DIKHOUT voor eventuele aanspraken van derden met betrekking tot inbreuk op enige octrooien, merken, handelsnamen of andere intellectuele eigendomsrechten.

13. Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen DIKHOUT en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

14. Wijzigingen
DIKHOUT is gerechtigd deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op de website van DIKHOUT.

15. Geldigheid
Indien een bepaling van deze algemene leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.